Hoopvolle toekomst voor kleine jachthavens Waddengebied

Loftfoto haven2005LAUWERSOOG – De toekomst van de kleine jachthavens aan de waddenkust stond woensdag centraal op een thema-bijeenkomst in Lauwersoog. Met de presentatie van het rapport ‘Haalbaar bevaarbaar’ en vier voorbeeldprojecten voor de verbetering van de toegankelijkheid van deze havens, nemen de Waddeneilanden samen het heft in handen waar het gaat om de toekomst van hun jachthavens. Samenwerkingsverband De Waddeneilanden organiseerde de bijeenkomst die werd bezocht door ca. 80 betrokkenen op het gebied van natuur en recreatie. Burgemeester Albert de Hoop van de gemeente Ameland en voorzitter van het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband heette de aanwezigen welkom.

Het doel van het project ‘Haalbaar bevaarbaar’ (HDidee Advies & coaching, december 2013) is het inventariseren van concrete en haalbare projectinitiatieven om de jachthavens toegankelijk en exploitabel te houden. Dat zijn de voorwaarden voor het behoud van hun functie voor recreatie, natuur en economie. Uitgangspunt was dat de ingrepen een meerwaarde moesten hebben voor de natuur. Alleen oplossingen met voldoende draagvlak en haalbaarheid zijn opgenomen in het rapport. Daarmee dragen deze initiatieven tevens bij aan de uitvoering van het programma Rijke Waddenzee.

Samenwerken loont
Met de lancering van ‘Haalbaar bevaarbaar’ en de vier voorbeeldprojecten tonen de eilanden tegelijkertijd aan dat het loont om gezamenlijk op te trekken. Ook in het verleden was er geen gebrek aan projectideeën, maar ze kwamen vaak niet tot uitvoering. De keuze van de eilanden om het probleem samen op te pakken, ook met de gemeente Eemsmond en waterschap Noorderzijlvest als vertegenwoordigers van jachthaven Noordpolderzijl, is daarop een mooi antwoord en laat duidelijk de meerwaarde van de samenwerking zien. De jachthaven van Noordpolderzijl maakt namelijk eveneens deel uit van het vaarcircuit Waddenzee en is tevens stapsteen naar het Duitse wad.

Bereikbaar, exploitabel en veilig

De vier voorbeeldprojecten zijn verschillend van aard en belichten ieder een ander aspect van de problematiek.

  • ‘Innovaties slibhuishouding’: nieuwe manieren en technieken om met slib en bagger om te gaan, waarbij tevens ingespeeld wordt op de noodzaak om vrijgekomen baggerspecie in het gebied te houden.
  • ‘Ameland’: een zogeheten inbreidingsplan, dat bestaat uit een vergroting van het aantal ligplaatsen in de haven in combinatie met natuurontwikkeling in de vorm van een hoogwatervluchtplaats. Dit alles binnen het bestaande bestemmingsplan.
  • ‘Spoelzee Noordpolderzijl’: het realiseren van een spoelzee is een duurzame manier om dichtslibben van vaargeul en jachthaven te voorkomen door gebruik te maken van de getijdenbeweging.
  • ‘Ruime Jas’: een pleidooi met twee praktijkvoorbeelden om anders te kijken naar de mogelijkheden die de Waddenzee biedt voor natuurontwikkeling, door niet alleen de negatieve maar ook de positieve effecten voor de natuur in afwegingen te betrekken.

Klaar voor de toekomst
De voorbeeldprojecten spraken bijzonder tot de verbeelding en zorgden voor de nodige inspiratie bij de aanwezigen. Wethouder Harald Bouman bood namens de gemeente Eemsmond en waterschap Noorderzijlvest een artist impression aan van het project Spoelzee Noordpolderzijl aan burgemeester Albert de Hoop, voorzitter dagelijks bestuur van Samenwerkingsverband De Waddeneilanden. Deze gaf vervolgens het startsein voor de verdere samenwerking tussen de gemeenten. Albert-Jan Zijlstra, tevens beleidscoördinator Waddengebied van Samenwerkingsverband De Waddeneilanden sloot de bijeenkomst af met het uitspreken van zijn enthousiasme over de mooie oogst aan ideeën en de aanknopingspunten voor concrete uitvoeringsprojecten.

Share