Proef verhoging waterpeil Lauwersmeer uitgesteld

20140717-JB-Sluisen-LauwersoogLAUWERSOOG – De tijdelijke verhoging van het waterpeil in het Lauwersmeer wordt uitgesteld. De proef om het waterpeil gedurende 6 weken met 40 centimeter te verhogen begint nu in het voorjaar van 2016. Aanvankelijk was het plan om in 2015 te beginnen. Dat besluit hebben de samenwerkende overheden, de provincies Groningen en Fryslân, het waterschap Noorderzijlvest en Staatsbosbeheer, deze week genomen.

In april dit jaar zijn de contouren van het Beheerplan Natura 2000 voor het Lauwersmeer bekend gemaakt. De focus daarvan in het Nationaal Park Lauwersmeer ligt op het creëren van goede leefomstandigheden voor diverse soorten broed- en trekvogels. Staatsbosbeheer gaat nu met de samenwerkende overheden uitzoeken hoe die goede leefomstandigheden binnen de mogelijkheden van het beheerplan het beste gecreëerd kunnen worden. Het gaat dan vooral om vitaal riet van voldoende diversiteit en natte, slikrijke oppervlaktes.

Het voorstel is om hiervoor als experiment ongeveer 6 weken lang het waterpeil tijdelijk te verhogen met 40 cm. Het streefpeil gaat dan van NAP – 0,93 m naar een peil rond de NAP – 0,53 m, met zo mogelijk schommelingen tussen deze peilen. De waterstanden blijven daarbij binnen de marges van de veiligheid.

Het ministerie van Economische Zaken heeft meer tijd nodig om alle beheerplannen in Natura 2000-gebieden, inclusief een inspraakronde, vast te stellen. Dat geldt ook voor het beheerplan Lauwersmeer. Staatsbosbeheer gaat het uitstel gebruiken een goede nulmeting op te stellen, zodat na afloop van de proef de effecten ook goed zijn vast te stellen. De vragen van omwonenden in het gebied krijgen een plek in deze nulmeting.

Share